کاربردهای لوله های پلی اتیلن

امروزه لوله های ساخته شده از پلی اتیلن در کاربردهای گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. حوزه خدمات و تاسیسات شهری در حوزه شهری و صنعتی لوله های پلی اتیلنی بیش از 22 سال سابقه استفاده دارند. به دلیل خواص منحصر بفردی چون جوش پذیری، عدم نشتی در جوش ها، چقرمگی، سطح صاف و عدم خورندگی در انتقال آب آشامیدنی استفاده می شود. در این مورد ویژگی بدون رقیب لوله های پلی اتیلنی عدم نشتی در محل اتصال لوله ها است. برای مثال در مورد پی وی سی و یا لوله های فوالدی هر 1-62 متر می تواند نشتی در محل اتصال رخ دهد. به صورت متوسط میزان نشتی لوله های پی وی سی و فوالدی 62 تا 22 درصد است. همچنین اتصال این لوله ها نسبت به سایر لوله ها بسیار کم هزینه است. انعطاف پذیری این لوله ها در این موارد امکان استفاده در زمین های پر پیچ و خم را با حداقل استفاده از اتصاالت ممکن می سازد. همچنین با عث می شود لوله های پلی اتیلنی علی رغم لوله های پی وی سی و چدنی در کاربری های لوله ترکانی، حفاری های افقی، Sliplining بتوانند استفاده شوند. مقاومت خوب در برابر نوسان های فاشر و فشار جریان های برگشتی دارند. مقاومت بهتر از لوله های پی وی سی در برابر ضربه بخصوص در دماهای پایین دارند. در زیر تصاویری از کاربرد این لوله ها در کاربری های حوزه شهری دیده می شود...

جهت دریافت متن کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.