راه اندازی خطوط انتقال گاز

 

بی تردید خطوط لوله انتقال گاز از شریانهاي مهم اقتصادي کشور وازسرمایه هاي ارزشمند ملـی بـه شـمارمی رود. بنابراین لازم است در صیانت از آن کلیه مجموعه هاي کارفرمائی ، پیمانکـاري و بهـره بـرداري احسـاس مسئولیت نموده و براي طراحی ، اجراء و نظارت در ساخت و نیز نگهداري از آن از پیشرفته ترین فنآوري هـا، معتبرترین استانداردها و دستورالعمل ها وازکارآمدترین نیـروي انسـانی اسـتفاده نماینـد. همچنـین رعایـت ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیست بایستی همواره مد نظر ودر سرلوحه توجهات همه مسئولین و دست اندرکاران احداث و بهره برداري ازتاسیسات صنایع گازقرارداشته باشد.

اهمیت رعایت ضوابط کیفی وانجام الزامات استانداردها و دستورالعمل هاي اجرائی مندرج در این کتابچـه آن گاه دو چندان خواهد شد که بیاد آوریم این مجموعه عظیم ازسرمایه کشـور از نظرهـا پنهـان و در زیـرزمین دفن می گردد و در صورت کوچکترین غفلت در رعایت کیفیت واستانداردها ممکن است جریان انرژي کشـور را دچار مخاطره و سرمایه ها و منابع اقتصادي و انسانی مملکت را نابود سازد . بنابراین لازم است پیمانکـاران هزینه هاي عملیات موضوع پیمان را با توجه به گستردگی کارومسئولیت مطابق با دستورالعمل هـا ي مـورد نظر و هزینه هاي تامین و بکارگیري نیروي انسانی و ماشین آلات و کالا وتجهیزات مورد نیـاز را در پیشـنهاد قیمت خود منظور نماید. این کتابچه به عنوان جلد دوم پیمان حاوي مشخصات فنی ساختمان خطوط لوله انتقال ( فشار قوي ) گـاز شامل هفده فصل می باشد . کلیه فصول هفده گانه باید به صورت یک مجموعـه واحـد و مکمـل یکـدیگر در نظر گرفته شده و جهت احداث و بهره برداري خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز مورد استفاده قرار گیرد.

 

جهت دریافت متن کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.