آون (Oven)

عنوان مشخصات : گرمخانه (OVEN)
مدل: شیماز
تجهیزات : ولوم MIN/MAX
POWER، HEATER، THERMOSTAT،TIMER،TERMOMETR
معرفی کلیدها وتجهیزات :
کلید POWER : که جهت روشن وخاموش کردن دستگاه بکار میرود.
کلید MIN/MAX: که جهت تنظیم دمای دستگاه مربوط به آزمونه ،مورد استفاده قرار می گیرد.
کلید TIMER : که مورد استفاده جهت تعیین مدت زمان مورد نیاز جهت حرارت دادن به آزمونه می باشد.
کلید TERMOMETR ، TERMOSTAT: که در کلید ولوم جهت تنظیم دما وزمان خلاصه شده اند.
روش کار با دستگاه :
کابل تک فاز دستگاه را به برق زده پس از روشن کردن دستگاه امکان نمایش 2 حالت متفاوت وجود دارد :
1- حالت (stand by) که برروی صفحه نمایش چهار خط مشاهده می کنید.
2-حالت شروع کار دستگاه که نمایشگربین دوعدد تغییر می کند.
در صورتی که دستگاه در حالت اول باشد طبق توضیحات ذیل عمل نمایید. ولی چنانچه درحالت دوم باشد می بایست ولوم دستگاه رابه مدت 3 ثانیه نگه دارید وپس از شنیدن بوق کوتاه ولوم رارها نمایید. دستگاه به حالت ( stand by) رفته وطبق توضیحات ذیل عمل نمایید.
نکته مهم: توجه فرمایید که دستگاه فقط وفقط در حالت آماده بکار(stand by ) یعنی هنگامی که چهار خط روی صفحه نمایش نشان داده می شود امکان برنامه دهی وتغییر اعداد را دارد( طبق بند الف و ب می توانید تنظیمات مورد نظرتان را انجام دهید) ودر هرحالت دیگری می بایست ابتدا دستگاه را (stop) کرده (طبق بند د) و سپس مقادیر را تغییر دهید.
آماده به کار: stand by
پس ازروشن کردن دستگاه برروی صفحه نمایش چهار خط مشاهده می کنید که بیانگر این است که دستگاه روشن وآماده به کارمی باشد.
الف) تنظیم تایمر:
ولوم دستگاه را یکبار فشرده ورها کنید تا منوی تنظیم تایمر نمایش داده شود. در این حالت رقم سمت راست صفحه نمایش، حرف t را نمایش می دهد وارقام بصورت چشمک زن خواهدبود.با چرخش ولوم مقدار مورد نظر برای تایمر را تنظیم نمایید. کلمه off به این معنی است که تایمر فعال نبوده ودستگاه تا زمانی که به صورت دستی متوقف نشده است به کار خود ادامه خواهد داد.
ب) تنظیم دما:
اگر منوی تنظیم تایمر در حال نمایش است یکبار ولوم رافشارداده ورها کنید (درحالت stand by دوبار ولوم را فشرده ورها کنید.) در این حالت منوی تنظیم دما نمایش داده میشود. در این حالت رقم سمت راست صفحه نمایش حرف c را نمایش می دهد وارقام به صورت چشمک زن خواهد یود. باچرخش ولوم مقدار موردنظر برای دما را تنظیم نمایید. با فشردن مجدد ولوم ورها کردن آن دوباره منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد. همچنین در صورت عدم چرخش ولوم  برای چند ثانیه دستگاه به حالت (stand by) خواهد رفت. ضمن اینکه دما برحسب درجه سانتیگراد می باشد.
ج) شروع کار دستگاه :
با فشردن ولوم دستگاه ونگه داشتن آن برای مدت 3 ثانیه کلمه strt (مخفف کلمه START ) نمایش داده می شود و دستگاه شروع بکار خواهد نمود.در این حالت دستگاه به صورت پیوسته مقادیر جاری تایمر ودما را نشان خواهد داد.
د) توقف کار دستگاه :
هنگام اجرای پروسه با فشردن ولوم دستگاه ونگه داشتن آن برای مدت 3 ثانیه کلمه STOP نمایش داده می شود و دستگاه به حالت Stand by خواهد رفت .