دستگاه ترازو
BALANCE

عنوان: مشخصات دستگاه ترازو
مدل : CAMARY
کاربرد : تعیین میزان جرم قطعات تولیدی( Kg)
دامنه کاربرد : بخش تولید
رنج کاربردی : ( 70-0.005 )کیلوگرم
دقت نمایش : 10gr

شرایط نگهداری دستگاه
* بعد از هر بار استفاده از دستگاه و اتمام کار ، دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.
* پس از اتمام کار، برای جلوگیری نمودن از کثیف شدن باید روی ترازو را با کاور مربوطه بپوشانید.