آزمایشگاه شرکت کاج برج اطلس

آزمایش نشانه گذاری


دستورالعمل اندازه گیری ابعادی و ویژگی های ظاهری ونشانه گذاری
استاندارد مرجع: INSO 14427-2, ISIRI 2412,7175-1
1.هدف : تدوین روشی جهت اندازه گیری قطر،ضخامت،دوپهنی،طول وویژگیهای ظاهری ونشانه گذاری روی قطعات تولیدی میباشد
2.دامنه کاربرد:لوله هاواتصالات پلی اتیلنی
3.مسئولیتها : کلیه پرسنل آزمایشگاه مسئول انجام این تست می باشند
4.تعاریف :
-کنترل ظاهری قطعات : بررسی وضعیت ظاهری قطعات تولیدی پلی اتیلنی در عین حال که ساده ترین آزمون کنترل کیفیت می باشد اما از اهمیت ویژه ایی برخوردار میباشد بسیاری ازعیوب ظاهری برعملکرد قطعات در دراز مدت تآثیر گذاشته وعمر مفید آنها را کاهش می دهد.دربررسی وضعیت ظاهری قطعات تشریح کامل عیب واثرات ناشی از آن به شناسایی وتعیین وضعیت نمونه های انتخاب شده کمک شایانی می نماید.
-کنترل ابعادی : یکی از مهمترین فاکتورهای طراحی اتصالات پلی اتیلنی ، مشخصات ابعادی است. مشخصات ابعادی بر اساس میزان تنش های وارده براتصالات ، شرایط نصب ، ضرایب اطمینان وغیره محاسبه میشود. اولین مشخصه ابعادی ضخامت قطعات تولیدی و لوله مصرفی در ساخت اتصالات میباشد. در طراحی ها ، ضخامت در تعیین میزان سفتی وحداکثر میزان تنشی که قطعات می توانند تحمل کنند لحاظ می شود. همچنین ضخامت بر میزان دبی خروجی تآثیرگذار است .پایین بودن مشخصه مذکور باعث کاهش استحکام موردنیاز گشته وبالابودن آن منجر به کاهش قطر داخلی ودر نتیجه کاهش دبی مؤثر خروجی میگردد. ازدیگر پارامترهای مهم در طراحی قطعات تولیدی پلی اتیلنی اندازه قطر داخلی وخارجی می باشد. بالا بودن این پارامترمی تواند نصب اتصالات را با مشکل مواجه سازد از طرفی پایین بودن آن علاوه بر مشکل نصب، موجب کاهش دبی مؤثر خروجی میگردد. همچنین تغییرات ابعادی قطرقطعات، باعث می شود آب بندی اتصالات به خوبی انجام نشود.پارامتر دوپهنی نیزبرنحوه نصب اتصالات و آب بندی آنها تأثیردارد.همچنین دوپهنی برپروفیل سرعت سیال وسرعت آن درون قطعات تأثیرگذاراست که درفشارهای ثقلی این تغییرسرعت باعث بروز مشکلاتی حاد در انتقال سیال می شود.
5.تجهیزات آزمون : کولیس- متر- زاویه سنج –سیرکومتر
6. شرح انجام کار :
- شرایط آزمون : آزمون بایددرشرایط دمایی 2±23 درجه سانتیگراد انجام گیرد مگردرمواردی که استانداردمرجع به گونه دیگری مشخص شده باشد.
- اندازه گیری ضخامت ها : ازکولیس یاهروسیله مناسب دیگری که بواند ضخامت را با دقت 0.02 میلیمتر اندازه گیری نماید استفاده می شود اگر از میکرومتر استفاده شود دهانه فک میکرومتر باید حداقل 30 میلیمتر داخل قطعه قرار گیرد، انحنای نوک فک میکرومتر باید 1.5 تا 2 میلیمترضخامت داشته باشد. ضخامت جداره قطعه را درحداقل 8 نقطه نزدیک بهم در دوانتهای قطعه اندازه گیری نمایید و بصورت زیر محاسبه نمایید.
الف-ضخامت اسمی دیواره (en) ب-حداقل ضخامت دیواره درهرنقطه(em) ج-سری لوله ( s )
د-نسبت ابعادی استاندارد (SDR) ه- قطر اسمی قطعه تولیدی یا لوله (dn)
s=(dn-en)/2en SDR=2s+1
- اندازه گیری قطعات تولیدی برطبق استانداردهای مرجع تعریف شده : قطعاتی نظیر فلنچ های پلی اتیلنی ، تبدیل های پلی اتیلنی ، زانویی بازوایای مختلف ،سه راهی ها وچهارراهی ها