آزمایشگاه شرکت کاج برج اطلس

آزمایش اندازه گیری خواص مکانیکی ماده ( Tensile )

 

دستورالعمل اندازه گیری خواص مکانیکی ماده وهمچنین مقایسه مواد مختلف تحت اثرتنش
استاندارد مرجع : ISO/TC138/SC5,ISO/WD 6259-1
1.هدف : تدوین روشی جهت اندازه گیری درصد کشش مواد پلی اتیلنی مورد استفاده در قطعات تولیدی
2.دامنه کاربرد : لوله هاواتصالات پلی اتیلنی
3.مسئولیتها : کلیه پرسنل آزمایشگاه مسئول انجام این تست می باشند
4.تعاریف :
- هر محصول بسته به نوع کاربردش تنش هایی برآن وارد می شود این تنش ها می توانند ازجنس فشاری ، کششی ،
خمشی، پیچشی و ... باشند. برای تعیین خواص مکانیکی ماده وهمچنین مقایسه مواد مختلف تحت تنش ، مهمترین
تست، تست کشش است. در این آزمون نمونه دمبلی شکل باابعاد استاندارد ازدو طرف با سرعت ثابت کشیده می شود
تا نمونه پاره شده یابشکند وبا ثبت لحظه به لحظه نیرو برحسب تغییر طول نمونه، خصوصیات مکانیکی مهم ماده
تعیین می شود.
5.تجهیزات آزمون : دستگاه کشش – کامپیوتر- نمونه آماده شده (دمبل)
6. شرح انجام کار :
- مطابق با استانداردهای فوق که به پیوست می باشند.

دستگاه تست تنسایل
TENSILE TEST

عنوان : مشخصات دستگاه تست تنسایل
مدل :AHP
گستره اندازه گیری :470cm * دقت نیروسنج : 0.1Kgf* محدوده نیرو :(200-0)kgf
دقت اندازه گیری :0.1mm
تجهیزات: کلید ON/OFF :فکهای نگهدارنده آزمونه ، کامپیوتر
معرفی کلیدها وتجهیزات ونرم افزار:
کلید ON/OFFجهت روشن وخاموش کردن دستگاه بکار میرود.
گزینهManual-Stop/Report: برای تنظیم دستی گزینه Manualراانتخاب وازگزینه های
Fast Down وFast Upبرای بالا وپایین رفتن فکهای دستگاه استفاده کنید.برای تنظیم با نرم افزار مریوطه وگرفتن تست گزینه ی Stop/Report
را انتخاب نمایید.
توجه داشته باشید که درحالت اتوماتیک دستگاه به محض توقف گزارش تست رادریک فایل مشخص ذخیره میکند.
گزینه هایMotor Directio : برای تنظیم جهت دستگاه گزینه UP ویا Downراانتخاب کنید.
Test speed:تعیین سرعت تست
Test Operator:نام مسئول تست
Description: توضیح اطلاعات تست
Report Name: نام فایل گزارش تست
Drop Down: کمینه ی نیرویی که نرم افزار مطابق آن فرآیند تست رامتوقف می کند.
فکهای نگهدارنده آزمونه: که آزمونه را به وسیله آن گرفته وتحت اثر کشش قرار می دهند
روش کار با دستگاه :
ابتدا کلیدON/OFFرادرحالت ONقرارداده ، کامپیوتر راروشن کرده ونمونه تهیه شده را بین فکهای دستگاه قرارداده(برای این کارکنار کلید ON/OFF
دو عدد کلید برای بالاوپایین بردن جک دستگاه موجود می باشد که به کمک آنها می توان موقعیت مناسب فکها را ایجاد کرده وآزمونه رادر محل مورد نظر قرار داد) تنظیمات فکها را به گونه ایی انجام میدهیم که آزمونه در جای خود فیکس شود یعنی آزاد نباشد.
بعد ازروشن کردن کامپیوتر، ارتباطUSBآن با دستگاه تست تنسایل را برقرارکرده که با روشن شدن کامپیوتر ومتصل بودن USB این مهم بایستی صورت پذیرد ونیاز به تعریف COMنمی باشد .
تنظیمات Rate را انجام داده و با تعریف سرعت مناسب آزمونه ، دستگاه آماده به کار می باشد.