آزمایشگاه شرکت کاج برج اطلس

آزمایش اندازه گیری پراکنش دوده

 

دستورالعمل اندازه گیری پراکنش دوده
استاندارد مرجع : 6-7175 ، ISO18553
1.هدف : تدوین روشی جهت بررسی چگونگی پراکنش دوده در آمیزه و قطعه های روزن رانی یا قالی گیری شده پلی اتیلنی توسط میکروسکوپ
2.دامنه کاربرد: لوله هاواتصالات پلی اتیلنی.
3.مسئولیتها : کلیه پرسنل آزمایشگاه مسئول انجام این تست می باشند.
4.تعاریف :
- چگونگی پراکنش دوده در پلیمرجهت مقاومت دربرابر اشعه ماوراء بنفش بسیار حائز اهمیت است. ذرات دوده اگر دراثر فرآیند اختلاط خرد نشوند می توانند به عنوان مرکز تمرکز تنش عمل کرده وباعث شکست شوند. همچنین توزیع ذرات دوده درسرتاسر زمینه پلیمری جهت محافظت کامل از محصول دربرابر اشعه ماوراء بنفش ضروریست.
روش آزمون بر اساس استاندارد ISO18553 می باشد. نتیجه قابل قبول براساس این استاندارد گرید کوچکتریا مساوی 3 می باشد.
5.تجهیزات آزمون : آون ( تنور) قابل کنترل دردماهای مختلف موردنیاز – میکروسکوپ – ورقه های شیشه ای میکروسکوپ (لام) – نازک بر.
6. شرح انجام کار :  برای انجام این آزمایش دو روش وجود دارد که این روشها در استانداردشماره 6-7175 شرح داده شده است.