آزمایشگاه شرکت کاج برج اطلس

آزمایش اندازه گیری دانسیته (Dencity)

دستورالعمل اندازه گیری دانسیته
استاندارد مرجع:ISO 1183, ISIRI 7090,7175-5
1.هدف : تدوین روشی جهت اندازه گیری چگالی به روش غوطه وری
2.دامنه کاربرد:لوله هاواتصالات ترموپلاستیک(پلی اتیلنی)
3.مسئولیتها : کلیه پرسنل آزمایشگاه مسئول انجام این تست می باشند
4.تعاریف : نسبت جرم آزمونه به حجم آن راچگالی یا دانسیته آزمونه نامند
5.تجهیزات آزمون : ترازو- متانول- دماسنج - بشر
6. شرح انجام کار :
- آزمونه : آزمونه ممکن است به شکل فیلم ، ورق ، لوله ، اشیای قالب گیری شده ، گرانول ویا آزمونه هایی که از قطعات فوق برداشته شده اند باشد . بمنظور به حداقل رساندن احتمال تجمع حبابهای هوا هنگام غوطه وری در مایع ، سطح آزمونه هاباید به روش مناسبی صاف وبدون خلل وفرج گردد. جرم آزمونه ها معمولادر حدود 1 تا 5 گرم می باشد.
- روش آزمون : نمونه ها رابعد از آماده سازی (در صورت نیاز) برروی ترازو درهوا توزین نمایید. سپس کیت دانسیته رابرروی ترازو نصب نموده ووزن نمونه در داخل الکل ، متانول یا آب را محاسبه کنید .ترازو میبایست حتمآ ترازباشد، همچنین باید دمای مایع غوطه وری 2±23 درجه سانتیگراد باشد چگالی نمونه مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد.

دانسیته الکل*((وزن نمونه در الکل-وزن نمونه در هوا)/(وزن نمونه درهوا))= دانسیته نمونه